• Maj?c na uwadze i? tylko ?adne i ekskluzywne rzeczy mog? podoba? si? wszystkim, nasi designerzy sp?dzili d?ugie dni i godziny nad projektem tej jednej, jedynej puszki. Chcieli?my, aby spe?nia?a ona funkcj? zar?wno u?ytkow? jak i estetyczn?, tak aby efekt ko?cowy wywo?ywa? u?miech i zadowolenie na Waszych twarzach.
  Mamy nadziej? ?e w wyniku tych dzia?a? mo?emy zaproponowa? puszk?, kt?ra po sko?czeniu si? przepysznych landrynek Jardin Riche mo?e s?u?y? innym celom, i to zar?wno w domu jak i w pracy, b?d?c przy tym przedmiotem na sta?e wpisuj?cym si? w otaczaj?c? ci? przestrze?.
 • Wychodz?c z za?o?enia i? nasz produkt powinien w ka?dym momencie odpowiada? najwy?szym oczekiwaniom konsument?w, landrynki Jardin Riche tworzymy tylko z naturalnych surowc?w. Ju? nasze babcie wiedzia?y, i? tylko na bazie naszego naturalnego cukru najwy?szej jako?ci mo?na stworzy? s?odko?ci, kt?re b?d? wywo?ywa?y u?miech i zadowolenie. I dlatego maj?c to na uwadze, opracowali?my unikaln? receptur?, w kt?rej wykorzystujemy tylko naturalne aromaty i smaki jakie wszystkim kojarz? si? ze s?odkim dzieci?stwem.
  No i do tego do?o?yli?my okre?lony wygl?d samych landrynek – przypominaj?cy owoce jak i ….kaw?, kt?ra jest uk?onem w stron? os?b lubi?cych ten smak i sam nap?j. Oczywistym jest ?e nasze produkty nie zawieraj? ?adnych konserwant?w ani polepszycieli smaku, dlatego zapraszamy wszystkich do… rozkoszowania si? naszymi s?odkimi przyjemno?ciami!

Natural fruit drops

 • We use only natural ingredients for our candy
 • We make our natural candies in the shape of fruits, berries and coffee beans
 • Enjoy nature with Jardin Riche!

Love

 • Mo?na mi?o?? wyrazi? na ro?ne sposoby, r?wnie? bez s??w.
 • O mi?o?ci m?wi? czyny a nie s?owa.
 • Podarujcie rado?? i mi?o?? tym kt?rych kochacie.
 • Podarujcie bliskim przyjemne niespodzianki.

?wi?teczne Okazje

 • Kiedy w duszy i sercu jest rado?? - chce si? ni? podzieli? ze wszystkimi, nie zatrzymywa? tylko dla siebie...
 • Prezent kt?ry chcemy podarowa? powinien by? jednocze?nie pi?knym, smacznym jak i przekazanym w odpowiednim momencie.
 • Podarujcie swoim bliskim tak? w?a?nie niespodziank?!!!

Anio?ki

 • Mamy du?? kolekcj? anio?k?w
 • Nasze anio?ki daj? rado?? i mi?o??

Lovely Poland

 • Nie ma pi?kniejszego kraju ni? Polska.
 • My o tym ju? znamy ale chcemy ?eby? i ty wiedzia?.
 • Powiedzmy o tym wszystkim.
 • Tak by duma z naszego kraju by?a znana na ca?ym ?wiecie.
 • Jeste?my dumni z Polski.
 • Dzielimy si? wiedz? i dum? o naszej Ojczy?nie.
 • Kolekcjonujemy bo jeste?my dumni.

Warszawa

 • Zakochaj si? w Warszawie
 • Let’s do Warsaw
 • I Love Warsaw

Krak?w

 • Krak?w – porusza zmys?y
 • Krak?w , czyli dowolny kierunek zwiedzania
 • Krak?w – tu ka?dy weekend przechodzi do historii
 • I Love Krakow

Gda?sk

 • Gda?sk – Miasto Wolno?ci
 • Gda?sk to morze mo?liwo?ci, dzi? to Tu si? ?yje
 • Wszystko Zacz??o si? w Gda?sku
 • I Love Gdansk

Nasza Wielka Historia

 • Ten nar?d jest wielki kt?ry pami?ta i jest dumny ze swojej historii.
 • Nasze miasta to per?y europejskiej kultury i kolebka wielkich ?wiatowych osobowo?ci w historii ludzko?ci.
 • Kochamy i jeste?my dumni z naszej Polski.
 • Zbierz ca?? kolekcj?, dowiedz si? wi?cej i opowiedz o tym wszystkim.

Mi?o??

 • Mo?na mi?o?? wyrazi? na ro?ne sposoby, r?wnie? bez s??w.
 • O mi?o?ci m?wi? czyny a nie s?owa.
 • Podarujcie rado?? i mi?o?? tym kt?rych kochacie.
 • Podarujcie bliskim przyjemne niespodzianki.